Chuyển tới nội dung
Trang chủ » sản xuất

sản xuất

Chăn nuôi, Sản xuất và chế biến trứng bền vững

Được Quyên dịch từ bài nghiên cứu của MacLeod, M. G. (2011). Environmental sustainability of egg production and processing. Improving the Safety and Quality of Eggs and Egg Products, 445–462. doi:10.1533/9780857093912.4.445 https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/B978184569754950019X Trứng là một nguồn thực phẩm quan trọng, nhưng cũng gây ra nhiều vấn đề môi… Đọc tiếp »Chăn nuôi, Sản xuất và chế biến trứng bền vững